کشف ۱۷۳ پرونده قاچاق به ارزش ۸۹ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال/اکثر پرونده ها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارند

کشف ۱۷۳ پرونده قاچاق به ارزش ۸۹ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال/اکثر پرونده ها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارند