تمام آثار اجرا شده توسط مجتبی داوری در رسانه جنوبی ها
|فقط شامل آثاری که در استودیو ضبط شده|
جنوبی ها دات کام
 جنوبی ها